Rakel Dink's Speech Given in Armenian Evangelical Marash Church


Here, you can find the full speech of Mrs. Rakel Dink, the wife of the late Armenian martyred writer and journalist, Mr. Hrant Dink. Mrs. Rakel Dink gave her speech in Armenian, in the Armenian Evangelical Marash Church, in Bourj Hammoud, Lebanon.You can also listen to Mrs. Dink's speech and testimony by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6690852-ae1

CHANAGHPOUYR Team

Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն (Inch Medz Yes Toun - How Great Art Thou)To all those who love Elmajian worship songs, and they love to express their love to God through these songs...

You can also listen to Inch Medz Yes Toun by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=5444700-491

Vocalist: Rev. Berdj Jambazian (or Djambazian).

Note: In case the music sounds "Chipmunky" and fast, you need to update your Flash Player to version 10 and above. You can update by right-clicking on the divshare player and choosing "About Flash Player...". You will be taken to the Adobe Flash Player page, from where you can download and update to the latest version.

Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն
1- Ո՜վ Տէր Աստուած, երբ դիտեմ խոր ապշանքով՝
Լի աշխարհներ ըստեղծուած Քու ձեռքով,
Դիտեմ աստղեր, լըսեմ որոտներ ահեղ,
Ոյժդ պարզըւած՝ տիեզերք ամէն տեղ.

Կրկ.
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, Ի՜նչ մեծ ես Դուն,
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, ի՜նչ մեծ ես Դուն:

2- Խորքն անտառին եւ թաւուտքին բաց լայն տեղ՝
Երբ ես շըրջիմ լըսեմ թըռչնոց գեղգեղ՝
Երբ նայիմ վար վեհապանծ բարձր լեռներէն՝
Լըսեմ առուակն, ըզգամ հողմն մեղմօրէն:

3- Երբ խորհիմ թէ Տէրն չխնայեց Իր Որդին՝
Ղրկեց մեռնիլ, դիւր չըգար իմ սըրտին,
Խաչին վրայ բեռըս կըրեց, սիրեց զիս,
Արիւն թափեց, մեռաւ վասն իմ մեղքիս:

4- Երբ Յիսուս գայ մեծ ձայնով՝ շառաչիւնով,
Զիս տուն տանի, սիրտս պիտ՝ խայտայ իր քով,
Պիտ՝ կըրկնեմ ծունր, երկըրպագեմ խոնարհած,
Հոն հըռչակեմ, ի՜նչ մեծ ես Տէր Աստուած:

Տէր Ողորմեա (Der Voghormia)This is an ancient and very beautiful Armenian sharagan. If someone can translate the meaning, by writing in the comment, I would really appreciate it.

Meanwhile, close your eyes and go deep into the meaning of the music of our ancient fathers in faith...

You can also listen to Der Voghormia by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=5444574-182

Vocalists: Rev. Berdj & Daniel Jambazian

Note: In case the music sounds "Chipmunky" and fast, you need to update your Flash Player to version 10 and above. You can update by right-clicking on the divshare player and choosing "About Flash Player...". You will be taken to the Adobe Flash Player page, from where you can download and update the latest version.

Տէր Ողորմեա (Der Voghormia)

1- Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա,
Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա՛
Der voghormia, Der voghormia,
Der voghormia, Der voghormia

2- Արի՛, Աստուած հարցն մերոց
Որ ապաւէն ես նեղելոց.
Ari, Asdvadz hartzn merotz
Vor abaven yes neghelotz

3- Հա՛ս յօգնութին ծառայից քոց,
Լեր պահապան ազգիս Հայոց:
Has oknoutyoun dzarayitz kotz
Ler bahaban azkis Hayotz

4- Ամենասուրբ Երրորդութիւն
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն,
Amenasourp Yerrortoutyoun
Dour ashkharhis khaghaghoutyoun

5- Տէ՛ր ողորմեա՛, Տէ՛ր ողորմեա՛,
Յիսուս Փրկիչ մեզ ողորմեա՛:
Der voghormia, Der voghormia,
Hisous Prgich mez voghormia

Two New Armenian Radio Stations

It seems that the Armenian radio stations are establishing in various places in Armenia and specially in the diaspora, where many are making use of the broadband cables to launch their online radio stations...
 • AZAD-HYE Radio Station, an online radio station launched in April 24. It is broadcasted and administered in the United Arab Emirates. http://www.azad-hye.com/radio/
 • RADIO SEVAN, a new radio station that was newly established in Lebanon:

  ՌԱՏԻՕ ՍԵՒԱՆ
  *101.5 եւ 90.8 mhz ալիքներու վրայ,
  24 ժամի վրայ 24։
  * cable vision-ի վրայ 11880 ghz digital.
  * Կայքէջ։ www.radiosevan.com
  Հասցէ։ Քարաքօլ Ըլ-Տրուզ, Նաժահ շէնք,
  13րդ յարկ, Պէյրութ-Լիμանան։
  Հեռաձայն։ (01) 37 30 04 fax։ (01) 37 30 04
  Բջիջային։ (70) 16 60 60

Speaking in Tongues: Interview with Ms. Shake Geocherian

The gift of Speaking in Tongues, in spite of being biblical, is still considered bizarre within the Armenian community and the Armenian Churches (Apostolic, Catholic and Evangelical).

There are different kinds of groups, churches, and house churches that meet together to have their worship gathering, where sometimes the worshipers speak in tongues.

We are aware of the differences of biblical interpretations. Our intention and aim is not the casting of blame on a particular group. We have friends and relations with different groups and people whom we cherish, in spite of the differences in opinion.

*Note: The interview took place in the summer.

Armenian Evangelical Church of Damascus: Interview with Pastor Datev Basmajian

The Armenian Evangelical Church of Damascus has had a long history of instability, regarding the parish and not having a full time pastor. Pastor Datev Basmajian has been working with the Armenian Evangelical Church of Damascus for 2 years now. Here are some of the subjects he discusses:

 • Quick review of the history of the Church
 • Armenians of Damascus and their presence, dispersed in Damascus
 • The Church not having its own Church building
 • The problems between the Armenian political groups
 • The concept of being the Church

H. Godjigian conducted the interview in Armenian. You can play the audio player and listen directly.

The Armenian presence in the Gulf, interview with Hrayr Jebejian

On Radio Voice of Van (Vanatzayn) Mr. Hrayr Jebejian talked about the presence of Armenian families and individuals in the Gulf. Also, about the work of Bible Society.
Here are some of the topics that he discussed:
 • Bible Society and its relation with the churches in Bahrain, Oman, Kuwait, Abou Dhabi,...
 • Bible Society and its relation with the governments of the Gulf
 • Where Christians worship and how they are organized
 • Armenians getting organized more than before
 • The issue of assimilation being less in Arabic societies
 • Armenian Orthodox, Armenian Catholic and Armenian Evangelical belonging not a matter of huge difference in the Gulf. There is more mutual acceptance and participation.
 • The activities of Bible Society in the Gulf and their message of "PEACE" for the year 2008.
You can hear the interview by clicking on here.
For more info: Bible Society Gulf

"Back to School" Interview with Rev. Dr. Paul Haidostian

Rev. Paul Haidostian speaks about Haigazian university, the financial aid that is provided to the students, the Armenian schools and the students that they prepare, and many other issues related to education.

Rev. Haidostian gives very interesting statistics related to the Armenian schools, the number of Armenian students who are in the Presidents' and Deans' Lists.

Duration: 58 minutes.


* The audio is from voiceofvan. The interview is conducted by Mr. Armen Abdalian in Armenian.

"Armenian Lebanese" on Monte Carlo Radio Station

This is an interesting Arabic program that discusses about the Armenian Lebanese, who were widely discussed, specially after the elections in Metn and their siding with other political parties.
You will hear about the presence of the Armenians before the 18th century. Mr. Salmanian will talk about the Armenians in general and the 3 religious organizations (Armenian Orthodox, Armenian Catholic, and Armenian Evangelical) present in Lebanon. Also, about the Genocide of the Armenians and how the Armenians survived.

في برنامج" دروب متقاطعة" هذا الأسبوع، نتعرّف عن قرب على اللبنانيين الأرمن، وما يتمتّعون به من خصوصيّة ثقافية وسياسيّة بعدما كثر الحديث عنهم وعن مواقفهم بمناسبة الانتخابات النيابية الفرعية الأخيرة في منطقة المتن