How to write in Armenian unicode

How to Write in Armenian Unicode


1- Եթէ ձեր գործածութեան համակարգը (operating system) windows xp է, յանձնարարելի է որ դիտէք եւ գործադրէք ներկայացումը:

2- Եթէ ձեր գործադրութեան համակարգը windows 98, windows ME կամ windows 2000 է, պէտք է հաստատել հետեւեալ տպատառը sylfaen.ttf

(http://www.jbeed.com/unicode.html)


MAC/Apple Users
You can visit Armenian Typography Primer

Armenian Font Translators and Converters
If you have a document in Armenian font (like Arasan, Arami, Armenian TimesNewRoman, Ararat, ...) and you want to convert them to Armenian unicode (like Sylfaen or Armenian unicode), now you can convert them online. Below I've provided you with two links:


1- A.R.F. Zavarian Student Association's Website

2- HyeForum Message Board