The Choir of the Armenian Evangelical First Church (1967) Singing Chanki Engerner (Ջանքի Ընկերներ)

This is a rare version of the Armenian Evangelical Christian Endeavor Association's anthem, performed by the choir of the Armenian Evangelical First Church in 1967, conducted by Dr. Emmanuel Elmajian.
The title of the anthem is "Chanki Engerner", translated as "Friends of Endeavor".


We will try to gather the names of the choir members. If you recognize anyone in this photo, we will be delighted to know.

Ջանքի՛ ընկերներ, օ՛ն մեր ուխտն յիշենք,
Բարիք գործելու կոչումն ունինք մենք.
Ջանքով եռանդուն, անխոնջ, անվհատ,
Սերմանենք բարիք, օրհնութիւն առատ:

Chanki engerner, on mer oukhdn hishenk,
Parik kordselou gochoumn ounink menk;
Chankov yerantoun, ankhonch, anvhad,
Sermanenk parik, orhnoutyoun arad.
Կրկ.
Արի՛ք ընկերնե՛ր, արդ պատեհ ժամ,
Նուիրուինք գործի միշտ ալ յօժարակամ.
Հունձքի օրն կուգայ, ուրախանանք,
Հունձքի Տէրոջ յարաժամ փառք տանք:

Arik engerner, art badeh jam,
Nvirvink kordsi mishd al hojaragam;
Hountski orn gouka, ourakhanank,
Hountski Deroch harajam park dank.

* We thank Ms. Annie Boudjikanian for providing us with this.

Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն (Inch Medz Yes Toun - How Great Art Thou)To all those who love Elmajian worship songs, and they love to express their love to God through these songs...

You can also listen to Inch Medz Yes Toun by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=5444700-491

Vocalist: Rev. Berdj Jambazian (or Djambazian).

Note: In case the music sounds "Chipmunky" and fast, you need to update your Flash Player to version 10 and above. You can update by right-clicking on the divshare player and choosing "About Flash Player...". You will be taken to the Adobe Flash Player page, from where you can download and update to the latest version.

Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն
1- Ո՜վ Տէր Աստուած, երբ դիտեմ խոր ապշանքով՝
Լի աշխարհներ ըստեղծուած Քու ձեռքով,
Դիտեմ աստղեր, լըսեմ որոտներ ահեղ,
Ոյժդ պարզըւած՝ տիեզերք ամէն տեղ.

Կրկ.
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, Ի՜նչ մեծ ես Դուն,
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, ի՜նչ մեծ ես Դուն:

2- Խորքն անտառին եւ թաւուտքին բաց լայն տեղ՝
Երբ ես շըրջիմ լըսեմ թըռչնոց գեղգեղ՝
Երբ նայիմ վար վեհապանծ բարձր լեռներէն՝
Լըսեմ առուակն, ըզգամ հողմն մեղմօրէն:

3- Երբ խորհիմ թէ Տէրն չխնայեց Իր Որդին՝
Ղրկեց մեռնիլ, դիւր չըգար իմ սըրտին,
Խաչին վրայ բեռըս կըրեց, սիրեց զիս,
Արիւն թափեց, մեռաւ վասն իմ մեղքիս:

4- Երբ Յիսուս գայ մեծ ձայնով՝ շառաչիւնով,
Զիս տուն տանի, սիրտս պիտ՝ խայտայ իր քով,
Պիտ՝ կըրկնեմ ծունր, երկըրպագեմ խոնարհած,
Հոն հըռչակեմ, ի՜նչ մեծ ես Տէր Աստուած:

Տէր Ողորմեա (Der Voghormia)This is an ancient and very beautiful Armenian sharagan. If someone can translate the meaning, by writing in the comment, I would really appreciate it.

Meanwhile, close your eyes and go deep into the meaning of the music of our ancient fathers in faith...

You can also listen to Der Voghormia by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=5444574-182

Vocalists: Rev. Berdj & Daniel Jambazian

Note: In case the music sounds "Chipmunky" and fast, you need to update your Flash Player to version 10 and above. You can update by right-clicking on the divshare player and choosing "About Flash Player...". You will be taken to the Adobe Flash Player page, from where you can download and update the latest version.

Տէր Ողորմեա (Der Voghormia)

1- Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա,
Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա՛
Der voghormia, Der voghormia,
Der voghormia, Der voghormia

2- Արի՛, Աստուած հարցն մերոց
Որ ապաւէն ես նեղելոց.
Ari, Asdvadz hartzn merotz
Vor abaven yes neghelotz

3- Հա՛ս յօգնութին ծառայից քոց,
Լեր պահապան ազգիս Հայոց:
Has oknoutyoun dzarayitz kotz
Ler bahaban azkis Hayotz

4- Ամենասուրբ Երրորդութիւն
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն,
Amenasourp Yerrortoutyoun
Dour ashkharhis khaghaghoutyoun

5- Տէ՛ր ողորմեա՛, Տէ՛ր ողորմեա՛,
Յիսուս Փրկիչ մեզ ողորմեա՛:
Der voghormia, Der voghormia,
Hisous Prgich mez voghormia

Two New Armenian Radio Stations

It seems that the Armenian radio stations are establishing in various places in Armenia and specially in the diaspora, where many are making use of the broadband cables to launch their online radio stations...
 • AZAD-HYE Radio Station, an online radio station launched in April 24. It is broadcasted and administered in the United Arab Emirates. http://www.azad-hye.com/radio/
 • RADIO SEVAN, a new radio station that was newly established in Lebanon:

  ՌԱՏԻՕ ՍԵՒԱՆ
  *101.5 եւ 90.8 mhz ալիքներու վրայ,
  24 ժամի վրայ 24։
  * cable vision-ի վրայ 11880 ghz digital.
  * Կայքէջ։ www.radiosevan.com
  Հասցէ։ Քարաքօլ Ըլ-Տրուզ, Նաժահ շէնք,
  13րդ յարկ, Պէյրութ-Լիμանան։
  Հեռաձայն։ (01) 37 30 04 fax։ (01) 37 30 04
  Բջիջային։ (70) 16 60 60