The Choir of the Armenian Evangelical First Church (1967) Singing Chanki Engerner (Ջանքի Ընկերներ)

This is a rare version of the Armenian Evangelical Christian Endeavor Association's anthem, performed by the choir of the Armenian Evangelical First Church in 1967, conducted by Dr. Emmanuel Elmajian.
The title of the anthem is "Chanki Engerner", translated as "Friends of Endeavor".


We will try to gather the names of the choir members. If you recognize anyone in this photo, we will be delighted to know.

Ջանքի՛ ընկերներ, օ՛ն մեր ուխտն յիշենք,
Բարիք գործելու կոչումն ունինք մենք.
Ջանքով եռանդուն, անխոնջ, անվհատ,
Սերմանենք բարիք, օրհնութիւն առատ:

Chanki engerner, on mer oukhdn hishenk,
Parik kordselou gochoumn ounink menk;
Chankov yerantoun, ankhonch, anvhad,
Sermanenk parik, orhnoutyoun arad.
Կրկ.
Արի՛ք ընկերնե՛ր, արդ պատեհ ժամ,
Նուիրուինք գործի միշտ ալ յօժարակամ.
Հունձքի օրն կուգայ, ուրախանանք,
Հունձքի Տէրոջ յարաժամ փառք տանք:

Arik engerner, art badeh jam,
Nvirvink kordsi mishd al hojaragam;
Hountski orn gouka, ourakhanank,
Hountski Deroch harajam park dank.

* We thank Ms. Annie Boudjikanian for providing us with this.