“SET A P A R T ”

By Sarene Kushdilian

Issue #10: Summer 2006, CAMP AREV NEWSLETTER, USA

Are Christians different than others in the world? Is there something that sets us apart from our non-believing friends? In the book of 1 Peter, Peter addresses heavily persecuted Christians and instructs them to “keep [their] conduct...honorable.” In fact, he speaks to these Christians saying, “Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God...” (1 Peter 2:11-12).
Here, Peter addresses Christians as “sojourners and exiles,” separating them (and believers now) from being a part of this world. Urging Christians to “abstain from the passions of the flesh,” Peter makes clear that we should avoid “impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger,” and things of the like (Galatians 5:19-21). These things, he teaches, “wage war against your soul.” I am sure that at one point we all have experienced this. We know the right thing to do, and yet, the wrong thing is so appealing.

In this way, a type of civil war is roused within us and we debate amongst ourselves what course of action we should take. The Bible makes it clear over and over again that as Christians, we must take the path of the righteous...and we can (Romans 6). Ultimately, God instructs us to “keep our conduct among the Gentiles honorable.” Why? “So that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God...” Notice the word “when.” Peter does not say, “they may persecute you;” he says they will.

Likewise, we, too, should be ready, always eager to keep our conduct honorable. For it is not for ourselves we do this, nor for any other worldly reason, but truly for the purpose of glorifying and honoring God.

Did you ever notice how quickly things get old or outdated?

Did you ever notice how quickly things get old or outdated?

I thought about this the other day as I taught my class at a Christian college. They’re on the cutting edge by providing a laptop computer for each student. It wasn’t too long ago when it was innovative for a college to have computers for students in the library. Then it was cutting edge to provide them for dorm rooms. But someday even personal laptops will become obsolete as well.

Everything man creates will eventually go out of date. Everything gets old. Everything, that is, but the gospel. The gospel is over 2,000 years old. And though there have been a lot of updated Bible translations, the gospel is still as relevant today as it was when it was written.

The gospel is this: Jesus Christ came to earth, lived a perfect life, gave up His life by being sacrificed on a cross, was buried in a borrowed tomb, and was raised from the dead 3 days later (1 Cor. 15:1-4). Because He took our punishment for sin on Himself, He can forgive our sins and make us children of God if we put our faith and trust in Him (Acts 13:38-39).

Let the greatest story ever told make you brand-new—forever. It’s the story that never grows old. —Dave Branon

O cleansing Word, O precious Word, Thy promises are true; They are the “Amen” in my life; Thy truths are ever new. —Anon.

The gospel never grows old.

http://www.rbc.org/odb/odb-12-26-07.shtml

A nun who lived her faith by example


Sister Emmanuelle with Jacques Chirak, President of France

Sister Emmanuelle left her comfortable life in France and went to Cairo, Egypt, and lived for two decades with the poor and the needy, among the zabbaleen (which means garbage collectors in Arabic).

"The King will reply, 'I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.' Matthew 25:40

«Եւ կը ձեռնարկեն բամբասանքի...»

Քաղուած` Ջանասէր Մայիս-Յունիս 2008

Տօնական

«...Զարմանալի՞ է, ուրեմն, որ մեր տօնախմբութիւններուն մասնակցող հաւատացեալներու թիւերը կը պակսին. թէ՝ կը զարմանանք երբ մեր համայնքի զաւակները փոփոխութիւններու պայման կը դնեն, մեր եկեղեցիներուն, մեր ընկերակցութիւններուն եւ մեր հաստատութիւններուն կեանքին իրենց մասնակցութիւնը խոստանալէ առաջ: Զարմանալի՞ է, որ բնաւ տարօրինակ չի հնչեր այլեւս մեր ականջներուն՝ երբ մեր զաւակները անձնապէս կամ նիւթապէս «օգտուիլ» կը փորձեն մեր հաստատութիւններէն, եւ երբ չկարենան գտնել իրենց փափաքածը՝ պարզապէս կը դադրին յաճախելէ եւ մասնակցելէ, եւ կը ձեռնարկեն բամբասանքի:

Ըստ ոմանց՝ այս ընթացքը հետեւանք է մեր եկեղեցական դրութեան մէջ մեր ունեցած ազատութեան: Մեր տօնին կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդը, եւ կը յուսանք որ մասնակցութիւնը կատարեալ ըլլայ, եւ արդիւնքը կատարեալ: Իսկ երբ հակառակը պատահի՝ շատ հոգ չենք ըներ թէ հետեւանքները ինչ կրնան ըլլալ, եւ պատճառները ինչ են. առաւելագոյնին մէջ՝ կը փորձենք կարգ մը պահանջներու առջեւ տեղի տալ եւ տօնին մակարդակները սակարկել: Ասիկա լաւագոյն ձեւն է տօներուն ուրախութիւնը եւ իմաստը կորսնցնելու:»

Why? Why is this happening to me?

By Nora Matossian

Issue #10: Summer 2006, CAMP AREV NEWSLETTER, USA

"Why?”—That always seems to be the only question on our minds during any period of struggling we may encounter, however serious it may be. A huge burden is lifted away once that question has been answered even if the problem still exists. Wouldn’t it be great if there was always an answer to “Why is this happening to me?"
The first thing that one should realize is that God has a purpose; the problems come when we do not trust in that purpose. God knows what He is doing, why He is doing it, and how He is going to do it—all in the perfect way. In the gospel of John, we see Jesus acknowledging the Father’s perfect plan and authority for His own life. He says, “For I have come down from heaven, not to do My own will, but the will of Him who sent Me. This is the will of the Father who sent Me, that of all He has given Me I should lose nothing, but should raise it up at the last day”(6:38-40). Jesus’ words indicate His devotion to the Father and to all that is in store for Him during His earthly ministry, even the difficulties and trials.

So what was the Father’s will for Christ? We see how Jesus, when washing the disciples’ feet even washed those of Judas, the very disciple who betrayed Him with a kiss soon after—God’s will, betrayal by a friend. We see how the chief priests sought to put Jesus to death for something as harmless as raising Lazarus from the dead—God’s will, condemnation for innocence. We even see Jesus, as He prays in the Garden, ask “if it is possible, let this cup pass from Me… but not My will but Yours be done”—God’s will, the cup of wrath for the Lamb of God.
Therefore, when Jesus said, “I have come down from heaven, not to do My own will, but the will of Him who sent Me,” we can see that Jesus submitted to carrying out all that was before Him because the Father was in control, and He knew that. He didn’t have to ask “Why?” when everything was against Him because He knew that all that is needed is for the Father to be with Him. We have that same promise as well: Romans says that nothing can separate us from the love of God, not even, “tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or sword.”

The answer to all our “Whys?” is simply this: the very same God, “who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all,”(Rom 8:31) is for us, with us, planning for us, guiding us; and He has only one way to do it—the best way. So when those problems come along, we can be assured that even in our sorrows and tribulations, there is Christ who made Himself an example—He showed us how to deal with suffering by acknowledging the Father’s perfect will and doing it wholeheartedly. We can do the same because we have Christ’s example before us, His Spirit in us, and on top of it all, the same Father who seeks to gather together all His “heirs of promise”(Heb 6:17).

A Prayer for Changing Times

IN A TIME WHEN SO MUCH IS CHANGING, SURROUND YOURSELF & THOSE YOU LOVE WITH BEAUTIFUL REMINDERS THAT WHAT MATTERS MOST STAYS THE SAME.

Lord, There is so much happening in our world right now.
In the midst of it all, it's so good to know You're in control,
Your love is never-ending, and You provide for us.
As the trees turn colors, and the nights grow cooler,
may we be reminded that every season of our lives is a part of Your loving plan.
Amen.

Holley Gerth, DaySpring Writer

"For I Know the plan I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."
JEREMIAH 29:11 NIV

Food consumed by family shown in one week & its expenditure!

Food eaten by family shown in one week and its cost.

Germany: The Melander family of Bargteheide.
Food expenditure for one week: 375.39 Euros or $500.07


United States: The Revis family of North Carolina
Food expenditure for one week: $341.98


Japan: The Ukita family Kodaira City.
Food expenditure for one week: 37,699 Yen or $317.25


Italy: The Manzo family of Sicily.
Food expenditure for one week: 214.36 Euros or $260.1


Mexico: The Casales family of Cuernavaca.
Food expenditure for one week: 1,862.78 Mexican Pesos or $189.09


Poland: The Sobczynscy family of Konstancin-Jeziorna.
Food expenditure for one week: 582.48 Zlotys or $151.27


Egypt: The Ahmed family of Cairo
Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian Pounds or $68.53


Ecuador: The Ayme family of Tingo.
Food expenditure for one week: $31.55


Bhutan: The Namgay family of Shingkhey Village.
Food expenditure for one week: 224.93 ngultrum or $5.03


Chad: The Aboubakar family of Breidjing Camp.
Food expenditure for one week: 685 CFA Francs or $1.23


But, why would that stop you from coming to me?

From the movie, Prince of Caspian, the Return of the Lion.

While Lucy, with her sister and brothers, is trying to find a safe path, sees Aslan standing silently. She's the only one who sees him...

Lucy: "I knew it was you, I knew it! But, but, the others didn't believe me :("
Aslan: "But, why would that stop you from coming to me?..."

This is a huge message...

Do you remember the time when Jesus returns to His disciples and they don't recognize Him?
Lucy, who was very close to Aslan the Lion, and had a special relationship with him and knew him very well, doubted his presence.
It was a lesson Lucy had to learn about faith and doubting, about courage and timidity.

Sometimes, we too, when we are weak, we doubt the God who made miracles in our lives. We doubt His presence and we think that because He is silent, He is not there anymore, that He doesn't even care.

But, keep your faith and remember His special work He did for you when you were in trouble. That same God will aid you, but not the way you always expect.

Raffi


...you can watch the movie, by clicking on the title. You will be taken to the page, where the youtube video is posted.A Pastor with GUTS!!

When Minister Joe Wright was asked to open the new session of the Kansas Senate, everyone was expecting the usual generalities, but this is what they heard:

'Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know Your Word says, 'Woe to those who call evil good,' but that is exactly what we have done.

We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values.

We have exploited the poor and called it the lottery.

We have rewarded laziness and called it welfare.

We have killed our unborn and called it choice.


We have shot abortionists and called it justifiable.

We have neglected to discipline our children and called it building self esteem.

We have abused power and called it politics.

We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition.

We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of __expression.

We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment.

Search us, Oh, God, and know our hearts today; cleanse us from every sin and set us free. Amen!'

The response was immediate. A number of legislators walked out during the prayer in protest.

In 6 short weeks, Central Christian Church, where Rev Wright is pastor, logged more than 5,000 phone calls with only 47 of those calls responding negatively.

The church is now receiving international requests for copies of this prayer from India , Africa and Korea.

Commentator Paul Harvey aired this prayer on his radio program, 'The Rest of the Story,'and received a larger response to this program than any other he has ever aired.

The Blessings of Spring

Lovely flowers show us God's faithfulness...
If God cares so wonderfully for flowers... won't He more surely care for you?
Matthew 6:30 TLB

Singing birds tell us of His tender care...
Look at the birds... Your heavenly Father feeds them. And you are far more valuable to Him than they are.
Matthew 6:26 TLB

Soft rains remind us of His refreshing grace...

I will send down showers in season; there will be showers of blessing.
Ezekiel 34:26 NIV

Sunny days reflect the light He brings...
I am the light of the world. Whoever follows Me will... have the light of life.
John 8:12 NIV

All of spring proclaims the hope God gives our hearts!
See! The winter is past; the rains are over and gone. Flowers appear on the earth; the season of singing has come.
Song of Solomon 2:11-12 NIV

Blessings,
-Holley Gerth
Dayspring Writer