Chanasser Publication (Ջանասէր) Nov-Dec 2014 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Խմբագրական - Ժամանակ, Ժամանակներ եւ Շարունակութիւն... «Ջ.»
 • Ծառայութեան Կեանք Ապրիլ... Վեր. Սողոմոն Ն. Քիլաղպեան
 • Երբ Հոգեւոր Ենք... Վեր. Յովհ. Կ. Սվաճեան
 • Մի՛ Վախնաք... Վեր. Յակոբ Ա. Սարգիսեան
 • Հեղինակաւորը... Վեր. Հրայր Չոլաքեան
 • Եօթը Առաքինութիւնները... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
 • Տունդարձի Երկար Ճամբան... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • Արդի Երիտասարդութիւնը... Մ.Գ. Տոմպալեան
 • Անապատի Խորանը... Արմիս
 • Հեշտասիրութիւն... Ռ.Ա.Մ.
 • Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
 • Տէր Յիսուսի Չպատասխանուած Աղօթքները... Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
 • «Շատ կը Ցաւիմ, Աղջիկս»... Ժանէթ Քասունի
 • «Ռեքվիեմ»էն Հատուածներ... Վահագն Դաւթեան
 • Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան. «Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը»... Դոկտ. Արի Թօփուզխանեան
 • Նոր Գիրք Հալէպէն... Կարելի Բա՞ն... Թորոս Թորանեան
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Առողջապահական
 • Մահագրութիւն
  • Լեւոն Պետիկեան
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee