Soccer match among the chanitzagans


(Standing from left to right): M. Chilingirian, J. Baghboudarian, K. Aynilian, H. Assilian, H. Hanneyan, H. Yacoubian, H. Demirjian, S. Churukian, H. Gojigian, M. Hagopian.
(In Front from left to right): G. Avesian, A. Torkomian, Rev. H. Svajian (the pastor), S. Ohanian.