Hrant Guzelian, in his rememberanceRemembering Hrant Guzelian who took Hrant Dink under his care in the Badanegan Doon (Camp Armen) that Baron Hrant personally endeavored to build.

In the video, Mr. Hrant Guzelian is singing hymn #763 from the Elmajian book of hymns.

He loved this song and sang it very well. He used to sing this song during meeting, and many learnt this song through him.

Ո՞վ է Այս Վշտաց Տէրը

1. Ո՞վ է աս, որ Եդովմէ կու գայ,
Ըզգեստով կարմիր ներկուած,
Ծակեր կան իր ձեռքերուն վրայ,
Գեղարդով կողն է խոցուած,
Ո՞վ է աս, վշտաց Տէրն,
ա՜հ ո՞վ, ինչո՞ւ է վիրաւորուած
Արքայի մը կերպարանքով,
բայց ինչո՞ւ դէմքն է աւրուած:

Կրկ.
Քրիստոսն է փառաց մեծ իշխան,
Իր կեանքով փրկանք տուաւ,
Խոնարհեցէք, պաշտեցէք զԱյն,
Յիսուս, հըզօր Փրկիչ իրաւ:

2. Ո՞վ է աս, որ մեժուած աշխարհէ,
Կը կոխէ մէջն հնձանի,
Սիրելիքն Իր զինք մոռցած են,
Ըսփոփող մըն ալ չունի,
Ո՞վ է աս որ կը չարչարուի,
Բայց երբեք չը քրթմնչեր,
Զերթ մորթուիլ տարուող ոչխարի,
Բայց բառ մը չարտասաներ:

3. Ո՞վ է աս, ունի արքայական,
Թագ մը Իր գլխուն վըրայ,
Փուշերով բայց հիւսուած է ան,
Ծաղրանքի ալ առարկայ.
Ինչո՞ւ զԱյն կը ծեծեն այդպէս,
Թքնելով Իր երեսին,
Ինչո՞ւ է քրտինքն արեան պէս,
Կ՛աղօթէ երբ առանցին:

4. Ո՞վ է աս, որ Գողգոթա եղած,
կը մեռնի անարգ մահով,
Կ՛աղօթէ վասն իր թշնամեաց,
Կը դնէ երբ կեանքն սիրով.
Ո՞վ է աս, որ շարժի երկիրն,
Արեգակն ալ մըթննայ,
Շիրիմներ իսկ յանկարծ բացուին,
Գլխիկոր երբ մեռնի Նա:

Թարգ. Է. Է. ԷլմաճեանHrant Guzelian, the hero, is no more...
Hrant Guzelian, the living hero


* Camp Armen Alumni group
pictures, shown in the video, we received from Mr. Garabet Orunöz, from Turkey.
* The first 25 seconds are taken from a video that we received from Rev. Dr. P. Haidostian through Sh. Kilaghbian. The audio is taken from that video.