Aztag points at us without mentioning us...

In their latest announcement about the new face of their website, Aztag points at our review of their website without mentioning us, on their newspaper.

Below is the part that mentions about our review, based on the interview that we had with one of the editors.

AZTAG SAYS: "Շատեր, մանաւանդ ելեկտրոնային հրատարակութիւններու ծրագիրներուն եւ ձեւաւորումներուն մօտէն հետեւողներ, նկատած էին, որ մեր կայքէջը, հակառակ ժամացոյցի կանոնաւորութեամբ աշխատելուն, հեռու է տեղեկատուական հրատարակութիւններու կայքէջի բնոյթէն եւ ձեւէն։" (Read their full announcement)

In our review and interview ("Aztag's website will soon have a new look."!),
WE SAY
: "The initial design has not changed since the beginning of the launch, but it has kept the consistency of renewing the website everyday before 8:30 am (Beirut timing)."

Also, from our interview with Aztag:
"Chanitz- If someone searches for an article in Armenian on Google, the user will not be able to find the articles of Aztag. Have you thought of ways to make your newspaper found on Google?
Aztag- For now it is not possible to find Armenian articles which are published in Aztag by searching on Google, but it’s something we will be working on."