News: June #1 New Church Members

Հաղորդական անդամ ըլլալու դասընթացքը ամբողջացնելէ ետք, այսօր 5 ջանիցականներ հաղորդական անդամակցութեան ուխտը կատարեցին բոլոր եկեղեցիին առջեւ:
After completing the church membership class, today, 5 Chanitz members gave an oath in front of the whole church.


Հովիւին աղօթքէն եւ հաղորդութենէ ետք շնորհաւորութեամբ ընդունուեցան նոր անդամները:
After the pastor's prayer and the communion, the new members were welcomed with glee.
Ջանիցականներն են -> Լիզա Պ., Արշօ Գ., Ճիմի Գ., Սամուէլ Տ., եւ Յակոբ Կ.:
The Chanitz members are: Liza B., Arsho K., Jimmy K., Samuel D., and Hagop G.