Announcement: Breaking the Da Vinci Code

Շատ ձայն բարձրացուցած այս գիրքին՝ "The Da Vinci Code" մասին դասախօսութիւն տեղի պիտի ունենայ Էմմանուէլի եկեղեցիին մէջ, Չորեքշաբթի Մայիս 24 31, ժամը 8.00-ին: Էշրէֆիէի եւ Մարաշի ջանիցականներն ալ պիտի միանան:

Նիւթ ----> Breaking the Da Vinci Code

1) Do you know what "The Da Vinci Code" is about?
2) Have you read the book?
3) If you've read or know about the book: Do you think that it is anti-Christian?


Please be honest and give only relevant answers to the questions, so that we can know if the session that is to be held is relevant to the chanitzagans. Thank you in advance = )