Announcements

  1. Սկսանք սերտելու Յակոբու Գիրքը: Այսօր, չորս խումբերու բաժնուեցանք եւ սերտեցինք «Յարատեւութիւն» նիւթը: We started to study the book of James. Today, we divided in to 4 groups and discussed about "Perseverance".

  2. A Christian Concert is held in MEU on Friday, April 21, 2006. The money will be go to a charity. Arek and Vartan are taking part in the concert.

  3. ՀԱԵՄ կազմակերպած է «Սէրը Եղեռնի մէջ» խորագրով թատերգութիւն: Տեղի կունենայ Տէր Մելքոնեան թատերասրահին մէջ, 21, 22, 23, 28, 29, 30 Ապրիլ 2006: Ջանիցականներուն համար 5,000 լ.ո., տոմսերը գնել Սերոբէն: