SEEING THE RISEN CHRIST
Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց,
Օրհնեալ Է Յարութիւնը Քրիստոսի

KRISDOS HARYAV I MERELOTZ,
ORHNIAL E HAROUTYOUNE KRISDOSI