How was the KHOROVADSI YEREGO ??????

Ourpat 8 noyemper 2007in, deghi ounetsav chanits KHOROVADSI YEREGON yegeghetsii sherchapagen ners... kisherva oudelike YERSHIGER. Chanitsaganner badrasdetsin yev hamdesetsin yershigi sandwichenere yev kisherva metnolorde khantavaretsin irents yerekerov yev barerov.

Inchbes nayev gouzenk kidnal tser gardsike ays yeregoyin massin ...

Gernak tser gardsiknere krel comment-i pajnin metch
Thanks in advance !!!!