Announcements

  • Ք.Ջ. Երիտասարդաց Համագումար՝ 24-27 Օգոստոս, 2006, Թռչնոց Բոյն: Պատգամաբեր՝ Վեր. Կալվին Սաղրեան: Chanitz Camp, 24-27 August, Bird's Nest. Speaker, Rev. Calvin Sagherian.

  • Շաքէ մօտ 2 ամիս Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներ կ՛այցելէ: Բարով վերադառնաս: Shake, around 2 month, will visit USA. Get back safely.
  • Եկեղեցիի Ճաշկերոյթ՝ Կիրակի, 25 Յունիս, ժամը 1.00 կ.ե.: Church banquet, Sunday, 25 June, at 1.00 pm.