All views expressed in chanitz.org are those of respective authors.

Friday, June 30, 2006

News: June #5 HU Commencement

Ջանիցականներ Ուրբաթ գիշեր ուղղուեցան Հայկազեան Համալսարան որպէսզի շնորհաւորեն Կարօ Թ., Դալար Ա., Յովիկ Տ., եւ Սիրակ Գ. իրենց վկայականներուն տիրանալուն:
Friday night, Chanitz members headed for Haigazian University to congratulate Garo T., Talar A., Hovig D., and Sirag K. for their graduation.

Read More......

Monday, June 19, 2006

Announcements

  • Ք.Ջ. Երիտասարդաց Համագումար՝ 24-27 Օգոստոս, 2006, Թռչնոց Բոյն: Պատգամաբեր՝ Վեր. Կալվին Սաղրեան: Chanitz Camp, 24-27 August, Bird's Nest. Speaker, Rev. Calvin Sagherian.

  • Շաքէ մօտ 2 ամիս Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներ կ՛այցելէ: Բարով վերադառնաս: Shake, around 2 month, will visit USA. Get back safely.
  • Եկեղեցիի Ճաշկերոյթ՝ Կիրակի, 25 Յունիս, ժամը 1.00 կ.ե.: Church banquet, Sunday, 25 June, at 1.00 pm.

Read More......

Wednesday, June 14, 2006

News: June #3

Ջանից պաշտամունքը տեղի ունեցաւ Սերոբի (ընտանիքին) տան բակին մէջ:
The Chanitz worship session took place in Serop's (his family's) house.

Read More......

Tuesday, June 13, 2006

News: June #2 World Cup 2006

ՋԱՆԻՑ ՍՐԱՀ
Chanitz Hall

Read More......

Sunday, June 04, 2006

News: June #1 New Church Members

Հաղորդական անդամ ըլլալու դասընթացքը ամբողջացնելէ ետք, այսօր 5 ջանիցականներ հաղորդական անդամակցութեան ուխտը կատարեցին բոլոր եկեղեցիին առջեւ:
After completing the church membership class, today, 5 Chanitz members gave an oath in front of the whole church.


Հովիւին աղօթքէն եւ հաղորդութենէ ետք շնորհաւորութեամբ ընդունուեցան նոր անդամները:
After the pastor's prayer and the communion, the new members were welcomed with glee.
Ջանիցականներն են -> Լիզա Պ., Արշօ Գ., Ճիմի Գ., Սամուէլ Տ., եւ Յակոբ Կ.:
The Chanitz members are: Liza B., Arsho K., Jimmy K., Samuel D., and Hagop G.

Read More......

Saturday, June 03, 2006

Announcement: World Cup 2006

Մինչ Ֆութպոլի Համաշխարհ- ային մրցումներուն ժամանակը կը մօտենայ, ջանիցը կը պատրաստուի կազմակեր- պելու ընկերային պահեր, միասին դիտելու մրցումները ջանից սրահին մէջ:
While the timing of the World Cup Competition gets nearer, Chanitz prepares to organize social hours, to watch the games together in Chanitz Hall.

Առողջ միտք, առողջ մարմնի մէջ =)
Healthy mind, in a healthy body =)

Read More......

POLL: #1

Can a Christian forgive anything?

(Only your honest and relevant response is appreciated, and not your comments to each other)

*This guideline is only for this post

Read More......
Related Posts with Thumbnails